فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٤٣٥, ١/٢٢صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پايه 1403/01/21
2برنامه آموزشي دوره هاي ارتقاء پايه 1403/01/21
3برنامه آموزشی ارتقا پایه رشته شهرسازی1402/12/01
4اطلاعیه سمینارهای تمدید پایه اسفند14021402/11/29
5تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه-زمستان 14021402/10/19
6دوره آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا- زمستان 14021402/10/18
7برنامه آموزشی دوره های تکمیلی ارتقا پایه1402/08/02
8ارتقاء پايه 1402/05/01
9مبحث 191402/04/14
10دوره های ارتقاء1402/04/02
11دوره های تمديد پايه1402/04/02
12ورود به پايه اجرا 1402/03/31
13برنامه کلاس آموزشی ارتقا پایه مرداد ماه 14011401/04/26
14برنامه آموزشی دوره های ارتقا پایه تیرماه 14011401/03/26
15اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین1401/03/24
16برگزاری سمینار مالیاتی ویژه مجریان ذیصلاح1401/03/16
17سمینار مالیاتی مجریان ذیصلاح1401/03/13
18اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی نرم افزار CARRIER1401/03/12
19برنامه های آموزشی دوره های تمدید پایه خرداد ماه 14011401/03/04
20نتایج آزمون مبحث هفدهم ویژه مجریان1401/02/05