اسامي اعضاي هيات رئیسه

اسامي اعضا هيات رئیسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان

آقای مهندس عباس طوفان

سمت : رئيس سازمان

رشته تحصيلی : عمران

 
 

آقای مهندس شهرام قاسم خانی کوهبنانی

سمت : نایب رئیس اول

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس داوود قاسمی نژاد راینی

سمت : نايب رئيس دوم

رشته تحصيلی :عمران

 

 

آقای مهندس علیرضا هرندی

سمت : دبير

رشته تحصيلی : تاسیسات برقی

 

 

آقای مهندس صفا فردوسی

سمت :خزانه دار

رشته تحصيلی : معماری

 
 

 آخرین مطالب