اسامي اعضاي هيات رئیسه


اسامي اعضا هيات رئیسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان

آقای مهندس عباس طوفان

سمت : رئيس سازمان

رشته تحصيلی : عمران

 
 

آقای مهندس مجید قرائی

سمت : نایب رئیس اول

رشته تحصيلی : مکانیک

 

 

آقای مهندس علیرضا هرندی

سمت : نايب رئيس دوم

رشته تحصيلی : تاسیسات برقی 

 

 

خانم مهندس مهدیه نکویی

سمت : دبير

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس شهرام قاسم خانی کوهبنانی

سمت :خزانه دار

رشته تحصيلی : عمران