اسامی اعضای شورای انتظامی

 

اسامی اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

آقای مهندس علی اکبر صاحب قلم

 سمت:رئیس شورا
رشته : عمران
 
آقای دکتر محسن غضنفری
 سمت: نائب رئیس شورا
رشته : عمران
 
آقای دکتر نوید طاهری زاده
 
رشته :عمران
 
آقای مهندس رضا امیر شکاری
 
رشته : عمران