اسامي بازرسان منتخب

 

اسامی بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

  

  آقای مهندس محمد رضا بهجتی 

سمت: بازرس اصلی

رشته تحصیلی: عمران

 

 

 

 

 آقای مهندس  علیرضا زین الدینی میمند

سمت: بازرس اصلی

رشته تحصیلی: عمران

 

 

 

 آقای  مهندس سید محمد واعظی نژاد

سمت: بازرس اصلی

رشته تحصیلی: مکانیک

 

 

 

   آقای مهندس امین گلشن مقدم

سمت: بازرس علی البدل

رشته تحصیلی: عمران