اسامي بازرسان منتخب

 

اسامی بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس نیما ابراهیمی

سمت: بازرس اصلی

رشته تحصیلی: عمران

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس محسن نیکخواه راوری

سمت: بازرس اصلی

رشته تحصیلی: عمران

 

 

 

 

 

خانم مهندس ندا یوسفی

سمت: بازرس اصلی

رشته تحصیلی: مکانیک

 

 

 

 

 

آقای مهندس احمد خیرخواه

سمت: بازرس علی البدل

رشته تحصیلی: عمران