اسامي اعضاي هيات مديره

اسامي اعضا هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان

آقای مهندس عباس طوفان

سمت : رئيس سازمان

رشته تحصيلی : عمران

 
 

آقای مهندس شهرام قاسم خانی کوهبنانی

سمت : نایب رئیس اول

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس داوود قاسمی نژادراینی

سمت : نايب رئيس دوم

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس علیرضا هرندی

سمت : دبير

رشته تحصيلی : برق

 

 

آقای مهندس صفا فردوسی

سمت :خزانه دار

رشته تحصيلی :معماری

 
 

خانم مهندس مهدیه نکوئی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای دکتر فرشاد مهرابی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

 

 

خانم دکتر مژگان پیرایش شیرازی نژاد

سمت : عضو

رشته تحصيلی : معماری

 

 

آقای دکتر علی یظهری کرمانی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : معماری

 

 

آقای مهندس علی جهان آرا

سمت : عضو

رشته تحصيلی : تاسیسات برقی

 

 

 آقای مهندس مجید قرائی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : تاسیسات مکانیک

 

 

آقای مهندس غلامعباس کروکی نسب

سمت : عضو

رشته تحصيلی : نقشه برداری

 

 

آقای مهندس غلامرضا مهدوی میمند

سمت : عضو

رشته تحصيلی : نقشه برداری