اسامي اعضاي هيات مديره

اسامي اعضا هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان

آقای مهندس علیرضا گلستانی

سمت : رئيس سازمان

رشته تحصيلی : عمران

 

آقای مهندس سید علی مرتضوی لاهیجانی

سمت : نایب رئیس اول

رشته تحصيلی : معماری

 

 

آقای مهندس غلامرضا مهدوی میمند

سمت : نايب رئيس دوم

رشته تحصيلی : نقشه برداری

 

 

آقای دکتر علیرضا اوحدی

سمت : دبير

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس علیرضا قزوینی پور اکبری

سمت :خزانه دار

رشته تحصيلی : تاسیسات مکانیکی

 

آقای مهندس غلامعباس پور سیدی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای دکتر پیمان ترک زاده

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس امیر غیاثی طرزی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای دکتر علی فخرالدینی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس علی داوری

سمت : عضو

رشته تحصيلی : معماری

 

 

 آقای مهندس افشین فرهی مقدم

سمت : عضو

رشته تحصيلی : تاسیسات برقی

 

 

آقای مهندس محمدرضا فرامرز پور

سمت : عضو

رشته تحصيلی : تاسیسات برقی

 

 

آقای مهندس ابوذر ورزنده

سمت : عضو

رشته تحصيلی : معماری

 

 آخرین مطالب