اسامي اعضاي هيات مديرهاسامي اعضا هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان

آقای مهندس عباس طوفان

سمت : رئيس سازمان

رشته تحصيلی : عمران

 
 

آقای مهندس مجید قرائی

سمت : نایب رئیس اول

رشته تحصيلی : تاسیسات مکانیک

 

 

آقای مهندس علیرضا هرندی

سمت : نايب رئيس دوم

رشته تحصيلی : تاسیسات برق

 

 

خانم مهندس مهدیه نکویی

سمت : دبير

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس شهرام قاسم خانی کوهبنانی

سمت :خزانه دار

رشته تحصيلی :عمران

 
 

آقای مهندس صفا فردوسی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : معماری

 

 

آقای دکتر فرشاد مهرابی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

 

 

خانم دکتر مژگان پیرایش شیرازی نژاد

سمت : عضو

رشته تحصيلی : معماری

 

 

آقای دکتر علی یظهری کرمانی

سمت : عضو

رشته تحصيلی : معماری

 

 

آقای مهندس علی جهان آرا

سمت : عضو

رشته تحصيلی : تاسیسات برقی

 

 

 آقای مهندس داوود قاسمی نژاد

سمت : عضو

رشته تحصيلی : عمران

 

 

آقای مهندس غلامعباس کروکی نسب

سمت : عضو

رشته تحصيلی : نقشه برداری

 

 

آقای مهندس غلامرضا مهدوی میمند

سمت : عضو

رشته تحصيلی : نقشه برداری