ثبت نام متقاضیان ارائه خدمات مهندسی بصورت رایگان

ثبت نام متقاضیان ارائه خدمات مهندسی بصورت رایگان

 


.......................

 

اطلاعیه

متقاضیان ارائه خدمات مهندسی بصورت رایگان در ساختمان هایی از قبیل مصلی، مسجد، حسینیه، مدارس، درمانگاه، اماکن خیریه و مسکن محرومان (مشمولین کمیته امداد یا سازمان بهزیستی) درخواست خود را تا پایان وقت اداری 1403/04/15به واحد اداری سازمان از طریق سامانه ارسال فرمایند. (براساس بخشنامه 400/125999 صادره مورخ 1400/09/27 معاون محترم وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)