به روزرساني سامانه ارسال گزارش نظارت

به روزرساني سامانه ارسال گزارش نظارت

 


.......................

با توجه به بروزرساني سامانه ارسال گزارش نظارت براي تمامي رشته ها، از ابتداي آذرماه 1402 به گزارش هايي كه به صورت دستي و يا از طريق سامانه مكاتبات به سازمان ارسال شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
همچنين به همكاران محترم يادآوري مي شود گرچه سازمان استان گزارش هاي تخلف را به شهرداري مناطق ارسال مي نمايد، اما وفق قانون، ارائه گزارش هاي مربوط به تخلفات ساختماني بايد توسط شخص مهندس ناظر و به مرجع صدور پروانه ساختماني صورت پذيرد.
 سامانه مهندسین / ثبت پروژه و کنترل مقررات ملی  / ثبت گزارشات نظارت