تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن

تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن تا پایان روز سه شنبه 99/10/30 

 اعطای تسهیلات بانک مسکن