اطلاعیه صورتجلسه کارگروه عملیاتی سازی شیوه نامه نظارت و اجرای تاسیسات الکتریکی

اطلاعیه صورتجلسه کارگروه عملیاتی سازی شیوه نامه نظارت و اجرای تاسیسات الکتریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

 

قابل توجه همکاران رشته تاسیسات الکتریکی

 

عطف به صورتجلسه کارگروه عملیاتی سازی شیوه نامه نظارت و اجرای تاسیسات الکتریکی اماکن ( پیوست 1) مورخ 1392/03/04، همکاران " چک لیست تایید تابلوی چند کنتوری و محل نصب آن" را با توجه به موارد صورتجلسه ،کارگروه بررسی نموده و در صورت رعایت موارد تأییدیه لازم را به کارفرما ارائه نمایند.

 

پیوست شماره 1: صورتجلسه کارگروه (فایل PDF)

 

پیوست شماره 2: تجهیزات مورد تایید تابلو کنتوری

 

پیوست شماره 3: چک لیست تایید تابلوی چند کنتوری و محل نصب آن