سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/04/04

سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/04/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "شـنـاسـایـی خـطـرات و ارزیـابـی ریـسـک در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

شـنـاسـایـی خـطـرات و ارزیـابـی ریـسـک در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

سـه شـنـبـه

98/04/04

15 الي 19

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان