سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان در شهرستان رفسنجان

سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان در شهرستان رفسنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال در شهرستان رفسنجان برگزار مي گردد.

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

محل برگزاري

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

8:30 الي 12:30

پـنـجـشـنـبـه

98/03/30

رفسنجان، بلوار زيتون، خیابان نظام مهندسی، دفتر نمايندگي رفسنجان

 

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   محل برگزاري سمينار بـلـوار زيـتـون، خـیـابـان نـظـام مـهـنـدسـی، دفـتـر نـمـايـنـدگـي رفـسـنـجـان مي باشد.

3-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان