سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 98/02/18

سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 98/02/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی" با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

  

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

چـهـارشـنـبـه

98/02/18

15 الي 19

 

 

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان