سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/12/02

سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/12/02

 بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

 

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

پـنـجـشـنـبـه

97/12/02

14 الي 18

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان