سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/22

سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/22

*بـسـمـه تـعـالـی*

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

 

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

1

ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

8:30 الي 12:30

پـنـجـشـنـبـه

97/9/22

 

تـوجـه:

*1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

*2-     محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

*3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان