سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/7/24

سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 97/7/24

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان"

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

8:30 الي 12:30

سـه شـنـبـه

97/7/24

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان