سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 97/6/19

سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 97/6/19

بسمه تعالی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

 

**با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال**

 

دیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

1

ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

8:30 الي 12:30

دوشـنـبـه

97/6/19

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمان