آزمون بازرسان برق برگزارشد

آزمون بازرسان برق برگزارشد

آزمون بازرسان برق در تاریخ 94/11/02 با 70نفر شرکت کننده برگزار شد.