انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

 ..........................

بسمه تعالی ملت بزرگ ایران که مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری را با سربلندی پشت سر گذاشت، در آستانه خلق حماسه ای دوباره است. جمعه پانزده تیرماه، وعده دوباره همه است با هم و با سرزمین سربلندمان ایران که از پس سال ها و قرن ها و هزاره ها همچنان با اقتدار و اطمینان به آینده روشن تر از پیش خویش می نگرد و حضور یک یک ما، ضمانت این اتفاق مبارک است. هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان همه مردم عزیز استان و بویژه جامعه فرهیخته مهندسان را به شرکت فراگیر در انتخابات، دقت نظر و انتخاب اصلح دعوت می کند و رجاء واثق دارد که جمعه پیش رو روز بزرگ دیگری از حماسه حضور خواهد بود.