الزام استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و مرغوب

الزام استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و مرغوب

 

 

 

......................

 

مجریان ذیصلاح محترم

ناظرین محترم

نظر به مفاد 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی؛ به کلیه ناظرین و مجریان ذیصلاح یادآوری می شود مسئولیت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و مرغوب در روند ساخت پروژه های ساختمانی بر عهده ناظرین و مجریان ذیصلاح می باشد و درصورت رویت تخلف می بایست در گزارشات مرحله ای به سازمان نظام و مراجع صدور پروانه (جهت پیگیری قانونی متخلفان) درج گردد.