بازدید اعضای کارگروه بازرسی

بازدید اعضای کارگروه بازرسی

 ............................

در ادامه انجام دادن وظایف محوله، اعضای کارگروه بازرسی ویژه سازمان از شش کارگاه ساختمانی دیگر بازدید کردند. در این بازدیدها که صبح روز سه شنبه، بیست و دوم خردادماه صورت گرفت، اعضای کارگروه با حضور یافتن در شش کارگاه ساختمانی، میزان رعایت کردن مقررات مربوط را بررسی کردند. اعضای کارگروه در فضایی آرام و دوستانه و در عین حال بدون اغماض و چشم پوشی، نکات مورد نظر را گوشزد و در برخی موارد، فرد متخلف را به شورای انتظامی سازمان معرفی کردند. هدف از این بازدیدها واکاوی میزان رعایت شدن مقررات ملی ساختمان و درنتیجه افزایش کیفیت ساخت و ساز و بالا رفتن ضریب ایمنی ساختمان هاست. همچنین بررسی عملکرد مجریان در این بازدیدها به شکل خاص، مورد توجه قرار می گیرد.