نام نویسی جهت برگزاری انتخابات دفتر نمایندگی شهربابک

 نام نویسی جهت برگزاری انتخابات دفتر نمایندگی شهربابک

 ...........................

 

اطلاعیه شماره یک

 نام نویسی جهت برگزاری انتخابات دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در شهرستان شهربابک

                                                                                                                                          

با استعانت از پروردگار متعال در اجرای مواد(8) و (14) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده (76) و بند ف ماده (114) آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور همکاری در تنسیق امور کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی و ارتباط بیشتر سازمان با اعضای دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان شهربابک و ساماندهی مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه­ای، بر اساس اختیارات نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ابلاغیه شماره 7519 مورخ 4/10/96 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شروع فرآیند نام نویسی جهت برگزاری انتخابات سرپرستی دفتر نمایندگی شهرستان شهربابک اعلام می­گردد.

بنابر این از همکاران محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که واجد شرایط مشروح در ماده 6 نظام نامه پیش گفته هستند و تمایل به داوطلبی در سرپرستی دفتر نمایندگی شهربابک را دارند دعوت می­شود تقاضای کتبی داوطلبی خود را در قالب فایلهای پیوست تکمیل و تحویل مدیر امور نمایندگی های سازمان نمایند.

 

             تاریخ شروع نام نویسی یکشنبه مورخ 1403/02/23تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 1403/02/31

 

بدیهی است به درخواستهایی که داوطلب دارای مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط باشد، ترتیب اثر داده نمی­شود. پس از پایان مهلت نام نویسی، صلاحیت داوطلبین مورد بررسی قرار گرفته و اسامی داوطلبین احراز صلاحیت شده جهت مراحل بعدی اعلام خواهد شد.

 

                                                                              سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی

درخواست ثبت نام 

خود اظهاری

تعهد نامه تعارض منافع

تعهد نامه حضور در نمایندگی

پلیس امنیت