برگزاری دوره ویژه مهندسین تاسیسات مکانیکی

برگزاری دوره ویژه مهندسین تاسیسات مکانیکی

 .............................

با توجه به درخواست کمیته تخصصی مکانیک و مصوبات کمیته آموزش سازمان و هیات مدیره محترم، دوره های تخصصی (طراحی، نظارت بر سامانه اطفا حریق اتوماتیک و دستی، کنترل دود آموزش نرم افزار اتواسپرینک) در اردیبهشت و خرداد ماه 1403 ویژه مهندسین تاسیسات مکانیکی برنامه ریزی شده است. مهندسین می توانند برای ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه کنند.