اطلاعیه ساعت کاری سازمان

 اطلاعیه ساعت کاری سازمان

 ................................................

ساعت کاری سازمان نظام مهندسی استان از تاریخ 1403/01/14 لغایت 1403/01/21 

در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 14:15 

 روز پنجشنبه 8:00 الی 13:15 


 در روز 1403/01/15 با یک ساعت تاخیر با توجه به شب قدر

 از ساعت 9:00 الی 14:15 اعلام میگردد.