دوره آموزشی گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر معماری

دوره آموزشی گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر معماری

 ....................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره " گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر معماری"  را  ساعت 16 الی 20 در روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403 به صورت مجازی برگزار نماید.