دوره آموزشی رایگان اخلاق مهندسی

دوره آموزشی رایگان اخلاق مهندسی

 ........................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره " اخلاق مهندسی را  ساعت 16 الی 18 در روز شنبه 25 فروردین ماه 1403 به صورت مجازی برگزار نماید.