دوره آموزشی طراحی سیستم اتصال زمین فونداسیونی بر پایه استاندارد DIN18014 و مطالعه تطبیقی آن با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

دوره آموزشی طراحی سیستم اتصال زمین فونداسیونی بر پایه استاندارد DIN18014 و مطالعه تطبیقی آن با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

 ..............................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره " طراحی سیستم اتصال زمین فونداسیونی بر پایه استاندارد DIN18014 و مطالعه تطبیقی آن با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان را  ساعت 16 الی 20 در روز شنبه 8 اردیبهشت ماه 1403 به صورت مجازی برگزار نماید.