نوروز

نوروز

 .............................

                                                                       هوالمقلب القلوب و الابصار

اوست که دل ها و دیده ها را آنگونه که اراده کند به تغییر وامی دارد و اوست که طبیعت را از پس مرگی طولانی زنده می کند و اوست که جان و دل آدمی را به نسیم بهار تازه می گرداند. هندسه عالم به اراده او شکل یافته و مهندسی از ذات مقدسش آغاز شده. در آغاز سال هزار و چهارصد و سه هجری خورشیدی از حضرتش مدد می گیریم و از او می خواهیم که سال نو برای ایران و ایرانی از سلامتی و توفیق سرشار و از شادی و خوشدلی پربار باشد.

خانواده سربلند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان سال دیگری را به تلاش و خدمت با موفقیت و عزت پشت سر گذاشت و کوشید تا به مردمان اقلیم نام آور کرمان، دقیق، قانونمند، مفید و موثر خدمت کند و از این بابت به خود می بالد و امید است که در سال جدید نیز همین دقت، قانونمندی و مفید و موثر بودن، سرلوحه کار و فعالیت این خانواده قرار گیرد.

هیات مدیره سازمان آغاز سال جدید و فرارسیدن بهار طبیعت را که با بهار قرآن مقارن شده به همه اعضای عزیز و سخت کوش تبریک می گوید، سالی نیکو و مبارک را برای همه بزرگواران آرزومند و امیدوار است بتواند در خدمت به این جامعه فرهیخته موفق باشد.