بازنگری ویرایش سوم مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

بازنگری ویرایش سوم مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

 ...................................

 

 عطف به نامه 234242/420 مورخ 1402/12/23 دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص بازنگری ویرایش سوم مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

امکان دریافت نقطه نظرات از طریق درگاه الکترونیکی به نشانی mabhas@inbr.ir  امکانپذیر است.