راهنمای طراحی پمپ خانه آب مصرفی و آتش نشانی

راهنمای طراحی پمپ خانه آب مصرفی و آتش نشانی

 ...........................

 

همکاران محترم گروه مکانیک در راستای ایجاد وحدت رویه در طراحی پمپ خانه ، راهنمای طراحی پمپ خانه آب مصرفی و آتش نشانی، با همکاری کمیسیون تخصصی و گروه کنترل نقشه تهیه و جهت به کارگیری در اختیار قرار می‌گیرد.

خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود و تکمیل این راهنما به اطلاع همکاران کمیسیون تخصصی یا گروه کنترل نقشه برسانید.