انتخابات

انتخابات

 ..........................

 ايران عزيز را به سربلندي و غروري مي شناسند كه حاصل همت، تلاش و احساس تعهد و مسئوليت ايرانيان است كه خود از ايران دوستي بي حد و حصرشان نشات مي گيرد. در طول سال ها و قرن ها و هزاره ها چه بسيار آوردگاه هاي خطير كه شاهد حضور ايرانيان بصير بوده و ايران كه جان ايرانيان است چه فراوان از اين حضور به خود باليده است. حال نوبت تكرار حماسه است. زمان به رخ كشيدن عشقي كه تمامي ندارد و تعهدي كه پايان نمي پذيرد. انتخابات نه فقط عرصه تجلي اراده ملي و نه تنها راه برگزيدن نمايندگاني قوي براي تشكيل مجلسي كارآمد كه جلوه درخشاني است از «حب الوطن من الايمان».

هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان، همه هم استاني هاي گرانقدر و بويژه اعضاي محترم سازمان را به شركت گسترده و توام با بينش و آگاهي در انتخابات پيش رو دعوت و يادآوري مي كند كه در برابر همه خون ها ريخته و رنج هاي برده شده، حضور در اين آوردگاه مهم، وظيفه مسلم هر ايراني است. باشد  كه اين وظيفه را بشناسيم و بدان عمل كنيم.