اطلاعیه نحوه دریافت وکالت نامه در مجمع

اطلاعیه نحوه دریافت وکالت نامه در مجمع

 ....................................

 ( نحوه دریافت وکالت نامه در مجمع عمومی )

ماده 15 شیوه نامه نحوه و تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 1397

 ماده 15- وکالت در مجمع- مطابق تبصره 1 ماده 52 آیین نامه هر عضو حقیقی سازمان استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع و دادن رأی وکالت بگیرد. وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل از برگزاری مجمع، در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد، وکالت نامه اعم از اینکه در دفتر اسناد رسمی یا سازمان استان تنظیم شده باشد، باید در دبیرخانه ثبت شود و در صورت عدم ثبت آن در مجمع قابل پذیرش نیست. اعضائی که حق رأی خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت معتبر خود را برای حضور در مجمع ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع و رأی گیری شرکت نمایند. متن وکالت نامه ای که باید توسط عضو اعطا شود فقط برای همان مجمع اعتبار دارد، مطابق فرم ضمیمه پیوست این شیوه نامه بوده، اما در هر صورت رعایت موارد زیر برای اعتبار وکالت نامه الزامی است:

الف- اعتبار عضویت وکیل و موکل در زمان تنظیم و اعطای وکالت و نیز روز برگزاری مجمع.

ب- وکالت حضور در مجمع  و اعمال رأی باید به صورت مطلق، تام الاختیار و بلاعزل اعطاء شود و هرگونه ادعای بعدی موکل مبنی بر مقید و محدود بودن وکالت یا عزل وکیل، قابل قبول نبوده و درج هر گونه قید و شرط در این خصوص به منزله عدم اعطای وکالت نامه به وکیل است.

پ- وکالت نامه باید شامل نوبت مجمع و روز برگزاری آن باشد، در غیر اینصورت وکالت صادره فاقد اعتبار است.

ت- وکالت نامه حضور در مجمع در صورت اعلام تنفس در جلسه یا جلسات بعد که ادامه همان مجمع بوده به شرطی دارای اعتبار است که در متن وکالت نامه ذکر شده باشد.

ث- هیئت مدیره مسئول احراز صحت و ثبت وکالت نامه های موضوع این ماده که در سازمان استان تنظیم و ثبت می گردد، می باشد و چگونگی اجرای صحیح و دقیق آن را برعهده دارد.

ج- اعطای وکالت در جلسه مجمع و بدون تشریفات فوق قابل قبول و دارای اعتبار نمی باشد.