جلسه بسیج مهندسان

جلسه بسیج مهندسان

 .....................................................

به اطلاع اعضاي محترم سازمان مي رساند جلسه بسيج مهندسان با موضوع انتخابات
روز سه شنبه 08/ 1402/12 از ساعت 13:00 در ساختمان شماره دو سازمان واقع در شهرك لاله برگزار مي شود. از همه اعضاي سازمان براي شركت در اين جلسه دعوت به عمل مي آيد.