مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین

 

 

...............................

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان به استناد مصوبه مجمع عمومي در نظر دارد يك قطعه زمين در شهرستان زرند را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند لذا خواهشمند است متقاضيان محترم براي مطالعه شرايط شركت در مزايده نسبت به دريافت فايل پيوست اقدام و طبق شرايط شركت در مزايده حداكثر مدارك خود را تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 16 / 12 / 1402 تحويل واحد اداري سازمان كرمان به نشاني شهرك باهنر خيابان بحرالعلوم سازمان نظام مهندسي ساختمان نماييد.