اطلاعیه اجرای قانون الزام صاحبان کار در استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح

اطلاعیه اجرای قانون الزام صاحبان کار در استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح

 .............................

به اطلاع همکاران محترم ناظر می رساند با توجه به اجرای قانون الزام صاحبان کار در استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در گروه های"ب، ج و د" در شهر کرمان و گروه های "ج و د" در شهرستان‌ سیرجان و گروه " د" در دیگر شهرستان های استان، ناظرین محترم موظفند ضمن اطلاع از تعهد و قرارداد مجریان و اطمینان از حضور دائم مجری و سرپرستان کارگاه، از اجرای کار توسط مجریان صاحب صلاحیت اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است درصورت احراز انجام بخش یا قسمت‌هایی از کار توسط صاحبان کار، ناظر یا ناظران خاطی به شورای انتظامی معرفی و صدور احکام انتظامی را در پی خواهد داشت.