دوره آموزشی روش های پایدار سازی گودبرداری

دوره آموزشی روش های پایدار سازی گودبرداری

 ....................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "روش‌های پایدارسازی گودبرداری‌ها" را  ساعت 14الی 18 روز پنجشنبه 3 اسفند 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.