راه اندازی سامانه جامع عضویت

راه اندازی سامانه جامع عضویت

 .............................

با توجه به تکمیل زیر سامانه عضویت سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی و در دسترس بودن این سامانه در آدرس اینترنتی ims.irceo.ir مقتضی است از تاریخ 1402/11/14 تمامی مهندسان جهت شروع فرایند درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مربوطه از طریق آدرس فوق اقدام به تشکیل پرونده نمایند.

همچنین اعضای فعلی سازمان نیز می بایست از طریق این سامانه نسبت به تکمیل اطلاعات و تمدید عضویت خود اقدام نمایند.