اطلاعیه دریافت کدیکتا از طریق درگاه ملی مجوزها

اطلاعیه دریافت کدیکتا از طریق درگاه ملی مجوزها

 .......................................

ضروری است کلیه مهندسان دارای پروانه اشتغال که در سپامک کار تمدید، ارتقاء و صلاحیت جدید دریافت نموده اند و آنان که تا کنون هیچ کاری در سپامک در خصوص پروانه اشتغال انجام نداده اند تا پایان سال 1402 از طریق درگاه ملی مجوزها کد یکتا دریافت نمایند.