بودجه پیشنهادی 1403

بودجه پیشنهادی 1403

 

 

 

 

 ........................

بودجه پیشنهادی 1403 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

1. ترازبودجه  

2 . خلاصه هزینه

3.  درآمد 

4. نمودار پروژه های عمرانی

5. نمودار حقوق و دستمزد

6. نمودار درآمد

7. نمودار هزینه

8. نمودار هزینه های جاری و سرمایه ای