تشکیل کارگروه ویژه بازرسی فنی

تشکیل کارگروه ویژه بازرسی فنی

 .....................................................

 

 با توجه به اهمیت پایش عملکرد مجریان ذیصلاح و مهندسان ناظر و برای ارتقاء کیفی ساختمان سازی، مطابق با پیشنهاد کمیسیون مجریان ذیصلاح و مصوبه جلسه نود و هشتم هیئت مدیره سازمان، مقرر شد کارگروه بازرسی فنی تشکیل و به صورت مداوم به سرکشی اتفاقی از پروژه های در دست اجرای سطح استان اقدام نماید.

لذا از تاریخ 28ام بهمن ماه جاری با توجه به اطلاع رسانی حاضر و ضمن شروع بازرسی از پروژه ها، تخلفات مشاهده شده به فوریت از طریق شورای انتظامی پیگیری خواهند شد. لذا به همکاران محترم ناظر و مجری، رعایت مقررات ملی ساختمان تذکر داده می شود.

برای افزایش سطح کارایی بازرسی های فوق و جلوگیری از اقدامات سلیقه ای احتمالی و همچنین اطلاع همکاران از موارد مدنظر کارگروه بازرسی مذکور (بجز مقررات ملی ساختمان) در ادامه "سیاهه بازرسی فنی" جهت هرگونه اقدام ارائه می گردد.

الف)کنترل مدارک قراردادی در کارگاه: *

1-      قرارداد همسان اجرا با صاحبکار

2-      جدول زمانبندی پیشرفت فیزیکی و تامین مصالح و پیمانکاران

3-      صورتجلسه تحویل زمین kermanceo.ir/HttpHandlers/DownloadFile.ashx?id=5874&type=1

4-      قرارداد با پیمانکاران جزء صاحب صلاحیت

5-      قرارداد تهیه بتن با شرکت های صاحب صلاحیت

6-      قرارداد سرپرست کارگاه

ب)کنترل سایر مدارک کارگاهی: **

1-      کنترل تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان توسط مجری(جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی(

2-      گزارشات روزانه

3-      نقشه های مصوب چهار رشته، بسترسازی، شیت نقشه برداری، نقشه های چون ساخت، نقشه نما

4-      نتایج آزمایش بتن و تست جوش

5-      کپی پروانه، سند و برگ بازدید شهرداری

ج)بررسی میدانی:

1-      کنترل حضور سرپرست کارگاه

2-      کنترل رعایت حداقل ضوابط تعیین شده جهت تجهیز کارگاه

3-      کنترل رعایت حداقل ضوابط ایمنی

4-      پرسشهای فنی از سرپرست جهت اطمینان از مدیریت وی در کارگاه

5-      نصب تابلو مشخصات پروژه (مشخصات در سایت  سازمان)     https://kermanceo.ir/content.aspx?id=12450  

*   و   **   بندهای الف و ب شامل مواردی هستند که باید همیشه در محل دفتر هر کارگاه ساختمانی نسخه ای از آنها وجود داشته باشد.