کنترل نقشه های اجرایی سازه

کنترل نقشه های اجرایی سازه

 


.........................

به اطلاع کلیه مهندسان محاسبات محترم سازه می رساند که از تاریخ 1402/09/15 ارائه فایل های محاسباتی بر اساس الگوی پیوست ارائه گردد. در غیر اینصورت دفترچه محاسباتی از سوی کنترل کننده برگشت داده خواهد شد.