مزایده خودرو

مزایده خودرو

 

 

..........................

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان در نظر دارد يكدستگاه خودرو را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، خواهشمند است متقاضيان نسبت به دريافت فايل پيوست اقدام و طبق شرايط شركت در مزايده مدارك مربوطه را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 22 / 09 / 1402 به واحد اداري سازمان به نشاني شهرك باهنر، خيابان بحرالعلوم سازمان نظام مهندسي ساختمان تحويل نمائيد.