انتخابات هیات رئیسه سازمان

انتخابات هیات رئیسه سازمان

 


.........................

بر اساس انتخابات هيات مديره كه عصر روز شنبه ۲۷ آبانماه برگزار شد، آقايان مهندس عباس طوفان در سمت رييس،  مهندس مجيد قرايي در سمت نايب رئيس اول، مهندس عليرضا هرندي در سمت نايب رئيس دوم، مهندس شهرام قاسم خاني كوهبناني در سمت خزانه دار و خانم مهندس مهديه نكويي در سمت دبير هيات مديره ابقا شدند. هيات مديره سازمان براي يك سال ديگر به فعاليت خود ادامه خواهد داد.