ارجاع کار نظارت دفاتر نمایندگی شهرستان های بردسیر و کهنوج

ارجاع کار نظارت دفاتر نمایندگی شهرستان های بردسیر و کهنوج

 

 

.....................

 با توجه به شروع ارجاع کار نظارت از تاریخ 1402/09/01 در دفاتر نمایندگی شهرستان های بردسیر و کهنوج:

جهت رویت، ویرایش و تکمیل اطلاعات به سامانه مهندسین (کاربرگ همکاری نظارت) مراجعه فرمایید.