قرارداد پيشنهادي اجراي ساختمان

قرارداد پيشنهادي اجراي ساختمان

 

 

.....................

مطابق با موارد قانوني مطروحه در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و تجربيات كسب شده حقوقي و فني در اين زمينه، قرارداد اجراي ساختمان، جهت استفاده همكاران "مجري ذيصلاح" تقديم مي گردد.