مبحث 17مقررات ملي

مبحث 17مقررات ملي

 

 

 

.........................................

   وفق نامه شماره 420 / 99694 مورخ 04 / 06 / 1402 مدير كل محترم دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص مبحث 17مقررات ملي ساختمان و به استناد مصوبه مورخ 19 / 6 / 1402 كميته فني گاز سازمان و بمنظور وحدت رويه در طراحي، اجرا و نظارت سامانه گاز مقرر گرديد :

1-    براي ساختمانهايي كه پيش از تاريخ 28 / 02 / 1402 نسبت به دريافت پروانه و شروع عمليات ساختمان اقدام كرده اند، ويرايش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان ( سال1401) به غير از بخش (17-3) گروه بندي ساختمان، ملاك عمل قرار گيرد. لازم بذكر است پيروي از الزامات مربوط به گروه بندي  براي اين ساختمان ها، از ويرايش سوم مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان (سال 1389) صورت مي گيرد.

2-    براي ساختمانهايي كه دستور تهيه نقشه از تاريخ 28 / 02 / 1402 به بعد صادر شده باشد، كليه موارد ويرايش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان لازم الاجرا است.

3-    پروانه هاي ساختماني شامل: پروانه هاي صادر شده از شهرداري ها، نامه دهياري ها كه تاريخ شروع و اتمام عمليات ساختماني در ان قيد شده باشد، جواز تاسيس براي واحد هاي صنعتي و توليدي مي باشد.

4-    در خصوص ساختمان هاي فاقد پروانه ساختمان راي كمسيون ماده صد شهرداري ملاك عمل مي باشد.

5-    براي ساختمان هاي موجود كه فاقد معبر دودكش ميباشند نصب سنسور نشت گاز مونوكسيدكربن الزامي مي باشد.