تست اولتراسونيك

تست اولتراسونيك

 

 

...............................

پيرو اطلاعيه مورخ 1401/09/20 كميسيون تخصصي عمران در ارتباط با جوشكاري سر به سر ميلگرد با گاز استيلن و تحت فشار (فورجينگ) به اطلاع عموم همكاران مي رساند كه تا اين تاريخ هنوز براي اين سازمان محرز نگرديده كه هيچ آزمايشگاهي بتواند تست اولتراسونيك براي اين نوع اتصال را به صورت استاندارد انجام دهد.

لذا در حال حاضر حصول اطمينان از كيفيت تست جوش  مذكور امكان پذير نمي باشد.