ماده 35

ماده 35

 ............................

 

با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی بازرسان جدید ماده 35 مشخص شدند. این بازرسان که از تاریخ 1402/06/01 تا 1402/12/29 به این فعالیت در این زمینه مشغول خواهند بود به این شرح معرفی می شوند:

رضا برنا

رامتین زندی

مهدی حسن زاده

غلامرضا شعاعی

محمدحسین علمدار