بیمه

بیمه

 .....................................

دستورالعمل ثبت نام اعضای محترم سازمان برای بیمه تکمیل درمان (بیمه ملت) 1402-1403

1-برای ثبت نام لازم است اعضای سازمان فرم ثبت نام را از سایت سازمان دانلود و کامل کرده و به همراه کپی کارت عضویت، شناسنامه و کارت ملی همه افرادی که بیمه می شوند به سازمان تحویل دهند.

تبصره-کامل کردن تمام فیلدهای فرم الزامی و مسئولیت هرگونه نقص با عضو سازمان است.

2-هیچ عضو سازمان نمی تواند تنها افراد تحت تکفل خود را بیمه کند به عبارت دیگر برای بیمه کردن اعضای تحت تکفل، بیمه شدن عضو سازمان الزامی است.

3-برای برخورداری از بیمه تکمیلی، داشتن بیمه پایه (تامین اجتماعی، سلامت و ....) الزامی است.

4-مبلغ بیمه برای هر نفر 45،960،000 ریال است. عضو سازمان می تواند تمام این مبلغ را یکجا به حساب شماره 2291560116 بانک تجارت به نام سازمان واریز کند یا اینکه مبلغ 23،000،000 ریال را واریز و مبلغ 22،960،000 ریال باقی مانده را با یک فقره چک صیادی به تاریخ 1402/11/15 در وجه سازمان پرداخت کند.

تبصره-چک باید در سامانه بانک ثبت شود. شناسه سازمان برای ثبت 14010003892 است.

5-ثبت نام از روز پنجشنبه 1402/05/26 آغاز خواهد شد و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1402/06/09 ادامه خواهد داشت.

  

 

 

فرم ثبت نام