برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی...............................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "اصول تهیه نقشه های فاز دو معماری  (بر اساس ضوابط نظام مهندسی)" را  ساعت 16 الی 19 روز چهارشنبه 14 تیر 1402 به صورت مجازی برگزار نماید. برای ثبت نام کلیک نمایید.