ارائه اظهارنامه مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی

 


.............................

 

قابل توجه اعضاء محترم سازمان

نظر به اینکه مطابق مقررات کلیه اعضا محترم سازمان مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی یا حسب موضوع ارائه فرم موضوع تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم می باشد در اجرای بخشنامه شماره 200/1402/3 1402/2/27 سازمان امور مالیاتی کشور لازم است به جهت انجام تکالیف قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم قانونی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه یا فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند.